Aktualności

Cultura Lectionis: Mariusz Chaberski “Asamblaże, asamblaże”, 11 marca 2020

W środę (11.03) o godz. 18.00 wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego zaprasza do Centrum Sztuki WRO na kolejne spotkanie w ramach cyklu “Cultura Lectionis”.

 

Z Mateuszem Chaberskim, autorem książki “Asamblaże, asamblaże. Doświadczenie w zamglonym antropocenie” rozmawiać będzie Agata Janikowska.

W obliczu trwającej właśnie ekokatastrofy kluczowe wydaje się tworzenie nowych sposobów mówienia o świecie, alternatywnych wobec tradycyjnych języków Nowoczesności, które przyczyniły się do antropogenicznych zmian środowiska. Zamglony antropocen to spekulacja na temat tego, jak mógłby wyglądać świat w którym wzrok nie zapewnia już pewnej wiedzy a dotychczasowe punkty orientacji zniknęły. Co w takim świecie dzieje się z ludzkim doświadczeniem? Jakie typy relacji ludzi i nie-ludzi on wytwarza? Jakie wreszcie funkcje może w nim spełniać sztuka?
Mateusz Chaberski, współpracownik Katedry Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jego zainteresowania naukowe obejmują badania nad performatywnością, teorię asamblaży, badania nad afektami i studia nad antropocenem. Zastępca Dyrektora Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego i redaktor inicjujący. W 2015 roku opublikował książkę Doświadczenie (syn)estetyczne. Performatywne aspekty przedstawień site-specific (Kraków: Księgarnia Akademicka). W 2019 roku opublikował książkę Asamblaże, asamblaże. Doświadczenie w zamglonym antropocenie (Kraków: Księgarnia Akademicka).

chaberski-cl-1

Cultura Lectionis “Tropicale”, 4 grudnia 2019

Wrocławski oddział PTK ma ogromną przyjemność zaprosić na kolejne spotkanie z cyklu „Cultura Lectionis”.

 

Tym razem dyskusja dotyczyć będzie albumu Tropicale Krystyny Jędrzejewskiej-Szmek i Łukasza Gniadka wydanego przez Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego. Składają się na niego wybrane ilustracji roślin z kolekcji ks. Władysława Michała Zalewskiego, na przełomie XIX i XX wieku arcybiskupa w Indiach Wschodnich. Między nimi w książce „ukryte” zostały fotografie, które Zaleski zbierał w Indiach. Zestawiając je ze sobą, autorzy zwracają uwagę na to, jak botanika uwikłana była w kolonialne konteksty.

Z twórcami książki rozmawiać będzie Maciej Bączyk.

 

Kiedy: 4.12.2019 (środa), godz. 18.00

Gdzie: Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski

Wyniki konkursu na koncepcje “Kultury Współczesnej”

W konkursie na koncepcje „Kultury Współczesnej” 2-4/2020 i 1/2021 najwięcej głosów otrzymały:

 • Muzeum antropocenu
 • Języki tańca
 • Rewolucja uważności
 • Katastrofy, kataklizmy, klęski. Dramatyczne zdarzenia w obrazach, mediach i narracjach współczesnej kultury

Zespół Redakcyjny i Rada Naukowa czasopisma bardzo dziękują za liczne zgłoszenia i ciekawe propozycje!

W ciągu najbliższych dni zostaną podane: ostateczne tytuły numerów i kolejność realizacji koncepcji.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do czytania „Kultury Współczesnej” i nadsyłania swoich propozycji artykułów w ramach Call for Papers.

Na teksty (o objętości nieprzekraczającej 40 tys. znaków ze spacjami), wraz z notkami biograficznymi i streszczeniami oraz 4-5 słowami kluczowymi, czekamy pod adresem mailowym: kwartalnik@nck.pl.

Kulturowe odpowiedzi na kryzysy miejskie: program konferencji

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji “Kulturowe odpowiedzi na kryzysy miejskie”.

Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 października 2019 na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Organizatorzy:

Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.
Konferencja jest objęta patronatem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

 

Program konferencji

Konkurs na koncepcję numerów tematycznych “Kultury Współczesnej” 2020/21

Redakcja “Kultury Współczesnej” zaprasza do zgłaszania propozycji numerów tematycznych 2-4/2020 i 1/2021.

Konkurs trwa do 11 października 2020.

Kwartalnik „Kultura Współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka” wydawany jest nieprzerwanie od 1993 roku – najpierw przez Instytut Kultury, a od 2003 roku przez Narodowe Centrum Kultury. Od 2006 jest forum Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

Pismo, zachowując status kwartalnika naukowego o wyraźnie kulturoznawczym rodowodzie, wpisuje się w najbardziej aktualne debaty poświęcone kulturze, naukom o kulturze, jak również zjawiskom okołokulturowym, jest otwarte na środowiska kulturo- i opiniotwórcze w kraju i za granicą.

Czasopismo znajduje się na liście MNiSW, przypisano mu 40 punktów.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej czasopisma.

Letnie Seminarium Kulturoznawcze Ciążeń 2019 – dokumentacja filmowa

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją dyskusji odbywających się w trakcie Letniego Seminarium Kulturoznawczego w Ciążeniu w lipcu 2019.

 

Sesja 1:

Epistemologia historyczna nauki a reflektowanie kulturoznawcze

Moderatorzy: Marianna Michałowska, Tomasz Majewski

Sesja 2:

Teorie kultury po roku 2010

Moderatorzy: Krzysztof Moraczewski, Agata Skórzyńska

Sesja 3:

Współpraca badawcza i granice kulturoznawstwa

moderatorka: Marianna Michałowska

Sesja 4:

“Krytyczna ontologia teraźniejszości” – polityczność wiedzy o kulturze

Moderatorzy: Magdalena Matysek-Imielińska, Piotr Jakub Fereński

Sesja 5:

Instytucjonalno-społeczny kontekst kulturoznawstwa

Moderatorki: Marta Kosińska, Karolina Sikorska

Podsumowanie:

Tomasz Majewski, Agata Skórzyńska

Za rejestrację dyskusji i opracowanie materiału dziękujemy Jackowi Zydorowiczowi!

 

Zaproszenie na konferencję: Kulturowe odpowiedzi na kryzysy miejskie (Poznań 18-19 października 2019)

kulturowe odpowiedzi
Zakład Kulturowych Studiów Miejskich Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

oraz Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

zapraszają do udziału w konferencji

KULTUROWE ODPOWIEDZI NA KRYZYSY MIEJSKIE

Poznań, 18-19 października 2019

 

Rada naukowa:

Prof. dr hab. Ewa Rewers, dr hab. prof. UWr Dorota Wolska, dr hab. prof. UWr Renata Tańczuk,
dr hab. Magdalena Matysek-Imielińska, dr hab. Agata Skórzyńska, dr hab. Małgorzata Nieszczerzewska,
dr Jadwiga Zimpel, dr Piotr Juskowiak, dr Piotr Jakub Fereński, dr Rafał Nahirny, mgr Joanna Pankau,
mgr Franciszek Chwałczyk, mgr Mateusz Nowacki

Zespół organizacyjny: Zakład Kulturowych Studiów Miejskich IK UAM Poznań

 

Kryzysy miejskie przejawiają się na dwa różne sposoby. Mogą mieć źródła w procesach intensyfikującej się
urbanizacji. Mogą mieć także pozamiejskie przyczyny, lecz to w miastach ogniskują się ich najpoważniejsze
skutki. Do najlepiej rozpoznanych w historii kryzysów (politycznych, ekonomicznych, demograficznych)
dochodzą dziś nowe: kryzys klimatyczny, kryzys migracyjny, kryzys legitymizacji w polityce miejskiej,
kryzysy identyfikacji i przynależności, kryzys wizji rozwoju, kryzys decyzyjności, partycypacji czy praw,
kryzys w relacjach miasto a państwo i struktury międzynarodowe, wreszcie kryzys kompetencji
niezbędnych do życia w miastach. Tradycyjne sytuacje kryzysowe zwykło się wyjaśniać w kategoriach
ekonomicznych, socjologicznych czy politologicznych, nie doceniając ich charakterystyk kulturowych.
Nie wszystkie kryzysy oraz ich źródła zostały jeszcze rozpoznane z perspektywy kulturowej. Po pierwsze –
to właśnie kultura może być jednym ze źródeł, jak w wypadku miękkich modeli rozwoju miejskiego czy
niewydolnych ekonomii symbolicznych, które zamiast remedium, okazują się zasłoną dymną
rzeczywistych problemów. Po drugie jednak – to przede wszystkim w kulturze artykułują się dziś
odpowiedzi na doświadczenie kryzysu. Często także to ona jest głównym źródłem rozwiązań. Kultura
występuje zatem w różnych rolach, o które chcemy zapytać.

Powoduje to, że pilnej dyskusji wymagają również sposoby badania miasta. Tradycji badań nad miastami,
dyscyplin i subdyscyplin jest wiele. Ich przedstawiciele, skupieni na własnych standardach naukowości,
mało na ogół wiedzą o tym, co proponują sąsiedzi. Tzw. teoria miejska w XXI wieku staje się hybrydą
konstruowaną z wielu, niejednokrotnie wykluczających się lub zwalczających założeń do tego stopnia, że
orientacja w tym gąszczu wymaga coraz bardziej rozbudowanej wiedzy. Poruszamy się wśród różnych
ontologii i założeń ontycznych, poszukujemy niesprzecznych z nimi epistemologii obejmujących swoim
zasięgiem coraz bardziej złożone procesy, wydarzenia, projekty. Uspołecznienie wiedzy o dynamice
miejskości wyłania nowych uczestników dyskusji o kryzysach miejskich: aktywistów miejskich,
dziennikarzy, artystów, itd.

Uważamy zatem, że warto sformułować główne problemy i pokazać najbardziej obiecujące propozycje
rozwiązań obejmujących wszystkie poziomy miejskości: poczynając od nowych praktyk artystycznych,
architektonicznych, projektowych czy lokalnych praktyk mieszkańców miast, uwzględniając również nowe
epistemologie i pragmatyczne sojusze międzydyscyplinarne.
Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli wszystkich dyscyplin czyniących przedmiotem badań
miasta, procesy urbanizacji, tereny zurbanizowane, urbanocen, podmioty miejskie, itp. Proponujemy
przyjęcie perspektywy kulturowej, przekraczającej podziały, o których wyżej mowa. Po pierwsze dlatego,
że w porównaniu z perspektywą ekonomiczną, geograficzną, społeczną wydaje się ona nadal zbyt słabo
rozwinięta. Po drugie dlatego, że kryzysy miejskie, z którymi mamy do czynienia w XXI wieku, trudno
rozwiązywać abstrahując od przekazów i zmian kulturowych.

Pytania i obszary tematyczne, które dołączamy do zaproszenia, pokazują również jak dalece zmieniły się
w ostatnich latach studia kulturowe, nie zacierając jednocześnie swego emancypacyjno-progresywnego
charakteru. Sformułowane przez nas pytania dotyczą zarówno źródeł kryzysów miejskich, jak i strategii
antykryzysowych. Oba te wymiary chcemy poddać pod dyskusję:

 1. Miękkie modele zmiany miejskiej – źródła kryzysów czy ich rozwiązania?
 2. Czy miejskie ekonomie symboliczne wyczerpują się?
 3. Czy istnieje potrzeba kulturalizacji prawa do miasta?
 4. Jakie miejskie kompetencje są dziś potrzebne?
 5. Dla kogo jest miejsce w przestrzeni miejskiej: metropolitalni „inni” (klasa, etniczność, wiek,
  płeć), ruchliwe podmioty, nowe lokalności?
 6. Jak miasta odpowiadają na kryzys klimatyczny?
 7. Procesy miejskie a światowy ekosystem (antropocen, kapitałocen, urbanocen…)?
 8. Jak na fragmentację miast odpowiadają architektura uzdrawiająca i design holistyczny?
 9. Dokąd zmierza miejski techno-rozwój?
 10. Czy artystyczne strategie antykryzysowe są skuteczne?
 11. Teorie miejskie – kryzys czy nadprodukcja?
 12. Jaki jest potencjał a jakie słabości nowych ontologii w badaniach miejskich?

 

Przewidujemy 20-minutowe wystąpienia. Zgłoszenia wraz z tytułem, afiliacją oraz abstraktem (do 1000 znaków) prosimy
przesyłać do 1 września 2019 na adres kryzysy.miejskie@gmail.com

 

Termin akceptacji abstraktów: 10 września 2019.
Przewidujemy 20-minutowe wystąpienia. Zgłoszenia wraz z tytułem, afiliacją oraz abstraktem (do 1000 znaków) prosimy
przesyłać do 1 września 2019 na adres kryzysy.miejskie@gmail.com
– dla pracowników naukowych: 300 zł
– dla doktorantów i niezależnych badaczy: 150 zł
Termin wpłaty: 30 września 2019 (na podany w późniejszym terminie numer konta).
Opłata obejmuje materiały konferencyjne oraz catering podczas konferencji. Nie obejmuje kosztów podróży oraz noclegów.
Zainteresowanym oferujemy jednakże informację na temat bazy hotelowej w Poznaniu. Przewidujemy również publikację
wybranych tekstów pokonferencyjnych.
Opłata konferencyjna wynosi:
Miejsce konferencji: Instytut Kulturoznawstwa UAM (Kampus Ogrody), ul. Szamarzewskiego 89, 60-658 Poznań

DO POBRANIA
Karta zgłoszeniowa
Call for papers (pdf)

Cultura Lectionis: “Gramatyka bieli. Antropologia doświadczeń granicznych” spotkanie z Dariuszem Czają [zmiana terminu]

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, oddział Wrocław, zaprasza na spotkanie z cyklu Cultura Lectionis poświęcone najnowszej książce Dariusza Czaji, Gramatyka bieli. Antropologia doświadczeń granicznych (Kraków 2018, Wydawnictwo Pasaże).

Spotkanie poprowadzą Agata Kwiecińska i Anastazja Szymańska z Instytutu   Kulturoznawstwa UWr.

 

Uwaga zmiana terminu:

16 kwietnia 2019 (środa), godz. 17:00.

 

Księgarnia Hiszpańska, ul. Szajnochy 5 (wejście w Zaułku Solnym), Wrocław.

 

Wstęp wolny

Czaja plakat-page-001