Aktualności

Wyniki konkursu na koncepcje “Kultury Współczesnej”

W konkursie na koncepcje „Kultury Współczesnej” 2-4/2020 i 1/2021 najwięcej głosów otrzymały:

 • Muzeum antropocenu
 • Języki tańca
 • Rewolucja uważności
 • Katastrofy, kataklizmy, klęski. Dramatyczne zdarzenia w obrazach, mediach i narracjach współczesnej kultury

Zespół Redakcyjny i Rada Naukowa czasopisma bardzo dziękują za liczne zgłoszenia i ciekawe propozycje!

W ciągu najbliższych dni zostaną podane: ostateczne tytuły numerów i kolejność realizacji koncepcji.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do czytania „Kultury Współczesnej” i nadsyłania swoich propozycji artykułów w ramach Call for Papers.

Na teksty (o objętości nieprzekraczającej 40 tys. znaków ze spacjami), wraz z notkami biograficznymi i streszczeniami oraz 4-5 słowami kluczowymi, czekamy pod adresem mailowym: kwartalnik@nck.pl.

Kulturowe odpowiedzi na kryzysy miejskie: program konferencji

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji “Kulturowe odpowiedzi na kryzysy miejskie”.

Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 października 2019 na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Organizatorzy:

Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.
Konferencja jest objęta patronatem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

 

Program konferencji

Konkurs na koncepcję numerów tematycznych “Kultury Współczesnej” 2020/21

Redakcja “Kultury Współczesnej” zaprasza do zgłaszania propozycji numerów tematycznych 2-4/2020 i 1/2021.

Konkurs trwa do 11 października 2020.

Kwartalnik „Kultura Współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka” wydawany jest nieprzerwanie od 1993 roku – najpierw przez Instytut Kultury, a od 2003 roku przez Narodowe Centrum Kultury. Od 2006 jest forum Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

Pismo, zachowując status kwartalnika naukowego o wyraźnie kulturoznawczym rodowodzie, wpisuje się w najbardziej aktualne debaty poświęcone kulturze, naukom o kulturze, jak również zjawiskom okołokulturowym, jest otwarte na środowiska kulturo- i opiniotwórcze w kraju i za granicą.

Czasopismo znajduje się na liście MNiSW, przypisano mu 40 punktów.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej czasopisma.

Letnie Seminarium Kulturoznawcze Ciążeń 2019 – dokumentacja filmowa

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją dyskusji odbywających się w trakcie Letniego Seminarium Kulturoznawczego w Ciążeniu w lipcu 2019.

 

Sesja 1:

Epistemologia historyczna nauki a reflektowanie kulturoznawcze

Moderatorzy: Marianna Michałowska, Tomasz Majewski

Sesja 2:

Teorie kultury po roku 2010

Moderatorzy: Krzysztof Moraczewski, Agata Skórzyńska

Sesja 3:

Współpraca badawcza i granice kulturoznawstwa

moderatorka: Marianna Michałowska

Sesja 4:

“Krytyczna ontologia teraźniejszości” – polityczność wiedzy o kulturze

Moderatorzy: Magdalena Matysek-Imielińska, Piotr Jakub Fereński

Sesja 5:

Instytucjonalno-społeczny kontekst kulturoznawstwa

Moderatorki: Marta Kosińska, Karolina Sikorska

Podsumowanie:

Tomasz Majewski, Agata Skórzyńska

Za rejestrację dyskusji i opracowanie materiału dziękujemy Jackowi Zydorowiczowi!

 

Zaproszenie na konferencję: Kulturowe odpowiedzi na kryzysy miejskie (Poznań 18-19 października 2019)

kulturowe odpowiedzi
Zakład Kulturowych Studiów Miejskich Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

oraz Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

zapraszają do udziału w konferencji

KULTUROWE ODPOWIEDZI NA KRYZYSY MIEJSKIE

Poznań, 18-19 października 2019

 

Rada naukowa:

Prof. dr hab. Ewa Rewers, dr hab. prof. UWr Dorota Wolska, dr hab. prof. UWr Renata Tańczuk,
dr hab. Magdalena Matysek-Imielińska, dr hab. Agata Skórzyńska, dr hab. Małgorzata Nieszczerzewska,
dr Jadwiga Zimpel, dr Piotr Juskowiak, dr Piotr Jakub Fereński, dr Rafał Nahirny, mgr Joanna Pankau,
mgr Franciszek Chwałczyk, mgr Mateusz Nowacki

Zespół organizacyjny: Zakład Kulturowych Studiów Miejskich IK UAM Poznań

 

Kryzysy miejskie przejawiają się na dwa różne sposoby. Mogą mieć źródła w procesach intensyfikującej się
urbanizacji. Mogą mieć także pozamiejskie przyczyny, lecz to w miastach ogniskują się ich najpoważniejsze
skutki. Do najlepiej rozpoznanych w historii kryzysów (politycznych, ekonomicznych, demograficznych)
dochodzą dziś nowe: kryzys klimatyczny, kryzys migracyjny, kryzys legitymizacji w polityce miejskiej,
kryzysy identyfikacji i przynależności, kryzys wizji rozwoju, kryzys decyzyjności, partycypacji czy praw,
kryzys w relacjach miasto a państwo i struktury międzynarodowe, wreszcie kryzys kompetencji
niezbędnych do życia w miastach. Tradycyjne sytuacje kryzysowe zwykło się wyjaśniać w kategoriach
ekonomicznych, socjologicznych czy politologicznych, nie doceniając ich charakterystyk kulturowych.
Nie wszystkie kryzysy oraz ich źródła zostały jeszcze rozpoznane z perspektywy kulturowej. Po pierwsze –
to właśnie kultura może być jednym ze źródeł, jak w wypadku miękkich modeli rozwoju miejskiego czy
niewydolnych ekonomii symbolicznych, które zamiast remedium, okazują się zasłoną dymną
rzeczywistych problemów. Po drugie jednak – to przede wszystkim w kulturze artykułują się dziś
odpowiedzi na doświadczenie kryzysu. Często także to ona jest głównym źródłem rozwiązań. Kultura
występuje zatem w różnych rolach, o które chcemy zapytać.

Powoduje to, że pilnej dyskusji wymagają również sposoby badania miasta. Tradycji badań nad miastami,
dyscyplin i subdyscyplin jest wiele. Ich przedstawiciele, skupieni na własnych standardach naukowości,
mało na ogół wiedzą o tym, co proponują sąsiedzi. Tzw. teoria miejska w XXI wieku staje się hybrydą
konstruowaną z wielu, niejednokrotnie wykluczających się lub zwalczających założeń do tego stopnia, że
orientacja w tym gąszczu wymaga coraz bardziej rozbudowanej wiedzy. Poruszamy się wśród różnych
ontologii i założeń ontycznych, poszukujemy niesprzecznych z nimi epistemologii obejmujących swoim
zasięgiem coraz bardziej złożone procesy, wydarzenia, projekty. Uspołecznienie wiedzy o dynamice
miejskości wyłania nowych uczestników dyskusji o kryzysach miejskich: aktywistów miejskich,
dziennikarzy, artystów, itd.

Uważamy zatem, że warto sformułować główne problemy i pokazać najbardziej obiecujące propozycje
rozwiązań obejmujących wszystkie poziomy miejskości: poczynając od nowych praktyk artystycznych,
architektonicznych, projektowych czy lokalnych praktyk mieszkańców miast, uwzględniając również nowe
epistemologie i pragmatyczne sojusze międzydyscyplinarne.
Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli wszystkich dyscyplin czyniących przedmiotem badań
miasta, procesy urbanizacji, tereny zurbanizowane, urbanocen, podmioty miejskie, itp. Proponujemy
przyjęcie perspektywy kulturowej, przekraczającej podziały, o których wyżej mowa. Po pierwsze dlatego,
że w porównaniu z perspektywą ekonomiczną, geograficzną, społeczną wydaje się ona nadal zbyt słabo
rozwinięta. Po drugie dlatego, że kryzysy miejskie, z którymi mamy do czynienia w XXI wieku, trudno
rozwiązywać abstrahując od przekazów i zmian kulturowych.

Pytania i obszary tematyczne, które dołączamy do zaproszenia, pokazują również jak dalece zmieniły się
w ostatnich latach studia kulturowe, nie zacierając jednocześnie swego emancypacyjno-progresywnego
charakteru. Sformułowane przez nas pytania dotyczą zarówno źródeł kryzysów miejskich, jak i strategii
antykryzysowych. Oba te wymiary chcemy poddać pod dyskusję:

 1. Miękkie modele zmiany miejskiej – źródła kryzysów czy ich rozwiązania?
 2. Czy miejskie ekonomie symboliczne wyczerpują się?
 3. Czy istnieje potrzeba kulturalizacji prawa do miasta?
 4. Jakie miejskie kompetencje są dziś potrzebne?
 5. Dla kogo jest miejsce w przestrzeni miejskiej: metropolitalni „inni” (klasa, etniczność, wiek,
  płeć), ruchliwe podmioty, nowe lokalności?
 6. Jak miasta odpowiadają na kryzys klimatyczny?
 7. Procesy miejskie a światowy ekosystem (antropocen, kapitałocen, urbanocen…)?
 8. Jak na fragmentację miast odpowiadają architektura uzdrawiająca i design holistyczny?
 9. Dokąd zmierza miejski techno-rozwój?
 10. Czy artystyczne strategie antykryzysowe są skuteczne?
 11. Teorie miejskie – kryzys czy nadprodukcja?
 12. Jaki jest potencjał a jakie słabości nowych ontologii w badaniach miejskich?

 

Przewidujemy 20-minutowe wystąpienia. Zgłoszenia wraz z tytułem, afiliacją oraz abstraktem (do 1000 znaków) prosimy
przesyłać do 1 września 2019 na adres kryzysy.miejskie@gmail.com

 

Termin akceptacji abstraktów: 10 września 2019.
Przewidujemy 20-minutowe wystąpienia. Zgłoszenia wraz z tytułem, afiliacją oraz abstraktem (do 1000 znaków) prosimy
przesyłać do 1 września 2019 na adres kryzysy.miejskie@gmail.com
– dla pracowników naukowych: 300 zł
– dla doktorantów i niezależnych badaczy: 150 zł
Termin wpłaty: 30 września 2019 (na podany w późniejszym terminie numer konta).
Opłata obejmuje materiały konferencyjne oraz catering podczas konferencji. Nie obejmuje kosztów podróży oraz noclegów.
Zainteresowanym oferujemy jednakże informację na temat bazy hotelowej w Poznaniu. Przewidujemy również publikację
wybranych tekstów pokonferencyjnych.
Opłata konferencyjna wynosi:
Miejsce konferencji: Instytut Kulturoznawstwa UAM (Kampus Ogrody), ul. Szamarzewskiego 89, 60-658 Poznań

DO POBRANIA
Karta zgłoszeniowa
Call for papers (pdf)

Cultura Lectionis: “Gramatyka bieli. Antropologia doświadczeń granicznych” spotkanie z Dariuszem Czają [zmiana terminu]

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, oddział Wrocław, zaprasza na spotkanie z cyklu Cultura Lectionis poświęcone najnowszej książce Dariusza Czaji, Gramatyka bieli. Antropologia doświadczeń granicznych (Kraków 2018, Wydawnictwo Pasaże).

Spotkanie poprowadzą Agata Kwiecińska i Anastazja Szymańska z Instytutu   Kulturoznawstwa UWr.

 

Uwaga zmiana terminu:

16 kwietnia 2019 (środa), godz. 17:00.

 

Księgarnia Hiszpańska, ul. Szajnochy 5 (wejście w Zaułku Solnym), Wrocław.

 

Wstęp wolny

Czaja plakat-page-001

Ignacy Lubicz Czerwiński i Maurycy Mochnacki: echa Kanta i Herdera

Zarząd Główny PTK

Zakład Teorii i Krytyki Kultury, IK, WNHP, UWr

Zakład Teorii i Historii Kultury, INKSI, WF, UŚ

 

Seminarium naukowe:

Ignacy Lubicz Czerwiński i Maurycy Mochnacki: echa Kanta i Herdera,

13 kwietnia 2019 r. , godz. 12.00. Katowice, Plac Sejmu Śląskiego 1, sala Rady Wydziału Filologicznego (piąte piętro).

 

Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy

zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do udziału w ogólnopolskim seminarium naukowym. Wprowadzenie do dyskusji przygotują:

dr Małgorzata Rygielska: „Kantiana”. Wariacje (Liczba wiadomości zmieszanych iest zawsze bardzo wielka, Immanuel Kant).

dr Kamila Gęsikowska: Między kulturą i cywilizacją: pożyteczne i przyjemne zabawy terminologiczne.

 

Jako lekturę polecamy:

 • I. Kant,  Antropologia w ujęciu pragmatycznym, przeł. E.  Drzazgowska, P.  Sosnowska, Warszawa 2005, s. 241–251
 • M. Mochnacki, O literaturze polskiey w wieku dziewiętnastym, Warszawa 1830, t. 1, s. 9–62.   (https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=7132)

Cultura Lectionis – “Transcendencja i sekularyzacja. Motywy religijne we współczesnych serialach telewizyjnych” – spotkanie z Dawidem Junke

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze oddział Wrocławski zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Cultura Lectionis – spotkania wokół książek.
Rozmawiać będziemy z Dawidem Junke – autorem książki „Transcendencja i sekularyzacja. Motywy religijne we współczesnych serialach telewizyjnych”.
Spotkanie poprowadzi Robert Zontek.
Zapraszamy w czwartek 28 marca 2019 o godz. 18.00 do księgarni Tajne Komplety, Przejście Garncarskie 2, Wrocław.
junke-cl-page-001

Kolejność numerów tematycznych “Kultury Współczesnej” 2019/2020

Szanowni Państwo,

informujemy o ustaleniu kolejności numerów tematycznych kwartalnika “Kultura Współczesna”.

 • Numer 2/2019 – „Zwrot edukacyjny w kulturze?”,
 • Numer 3/2019 – „Miasta-utopie”,
 • Numer 4/2019 – „Homo medicus. Narracje humanistyczne w naukach humanistycznych”,
 • Numer 1/2020 – „Kultura narcyzmu”.

W imieniu Redakcji zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń. Szczegółowe informacje co do zasad nadsyłania tekstów znajdują się na stronie czasopisma:

https://nck.pl/wydawnictwo/kultura-wspolczesna/cfp-2019-2020

Cultura Lectionis: Pozycja smaku – spotkanie z dr Dorotą Koczanowicz

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze oraz galeria Studio BWA Wrocław zapraszają na spotkanie z cyklu Cultura Lectionis.
O książce Doroty Koczanowicz, „Pozycja smaku. Jedzenie w granicach sztuki”, rozmawiać będą, oprócz autorki, Tomasz Kitliński i Paweł Leszkowicz. Spotkanie poprowadzi Karolina Jaklewicz. Wydarzeniem specjalnym będzie pokaz filmu Anny Królikiewicz „Stół”.
Termin: 11 grudnia 2018, godz. 18.00
Miejsce: Studio BWA, ul. Ruska 46a/301
 Książka wyszła w prestiżowej serii Nowej Humanistyki, wydawanej przez Instytut Badań Literackich PAN.
Jest pierwszą polską monografią poświęconą kulturoznawczo zorientowanej estetyce jedzenia. Jej podstawowym pytaniem jest to, czy gotowanie należy traktować jako działanie artystyczne, a jedzenie jako doświadczenie estetyczne, czyli czy jedzenie jest sztuką? W kulturze współczesnej kucharze stają się celebrytami i często mówi się o nich jako o artystach. Czy jednak to potoczne przeświadczenie, że gotowanie jest sztuką może znaleźć uzasadnienie w języku nauki o kulturze? Czy jest szansa, aby kucharka w domowej kuchni poczuła się artystką?
Fragmenty:
„Zobaczenie w talerzu doskonałej zupy lub w pięknym, smakowitym
ciastku dzieła sztuki nie jest łatwe. Wymaga to wyjścia poza wytyczone i ugruntowane przez tradycję trajektorie estetycznego myślenia i umiejętności kreatywnego redefiniowania rzeczywistości, tak jak czynią to artyści.
(…)
Jedzenie jest elementem naszej codzienności, jest koniecznością, której realizacja może przebiegać w bardzo różnej formie. Bywa traktowane jako bardzo prozaiczna czynność, której nie przypisujemy znaczenia.
Jeśli traktujemy jedzenie jedynie jako część metabolicznych przemian naszych organizmów, z pewnością nie dajemy gotowaniu szansy osiągnięcia statusu sztuki kulinarnej. Do tego potrzebna uwaga i wysiłek włożony w wybór składników, przygotowanie i ekspozycję dania. Dopiero kombinacja wiedzy o produktach, jak również odpowiednich technikach, staranna praca i emocje włożone w gotowanie mogą zaowocować wyjątkowym posiłkiem, intensyfikacją doświadczenia”.
W spotkaniu wezmą udział:
Dr hab. Tomasz Kitliński – to filolog (absolwent filologii angielskiej), filozof, performer i kurator. Uzyskał Dyplom Tekstu i Obrazu na podstawie pracy, napisanej pod kierunkiem Julii Kristevej na Uniwersytecie Paryskim 7. Stypendysta Fulbrighta w New School for Social Research w Nowym Jorku, visiting associate profesor w Kobe College w Japonii. Publikuje w prasie naukowej i popularnonaukowej w Polsce i zagranicą. Autor książek Obcy jest w nas (Aureus, Kraków 2001) oraz Dream? Democracy! A Philosophy of Horror, Hope & Hospitality in Art & Action (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014), współautor książki Miłość i demokracja. Prowadzi zajęcia poświęcone filozofii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, występuje w audycjach radiowych, w Pegazie i TVP Kultura, aktywnie działa w mediach społecznościowych, tworząc swój kanał informacyjno-performerski. Był cytowany przez dziennik „The New York Times”.
Dr hab. Karolina Jaklewicz (1979). Artystka, wykładowczyni na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, kuratorka. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Autorka obrazów i tekstów o sztuce. Udziela się społecznie, działa na rzecz kultury i młodych artystów. W tym celu wymyśliła Przegląd Młodej Sztuki “Świeża Krew”, którego jest kuratorką. Ostatnia wystawa “Konsekwencje” ostrzega przed faszyzacją polskiego społeczeństwa i opowiada o trudnej relacji kościoła katolickiego i demokracji.
Dr Dorota Koczanowicz, Instytut Kulturoznawstwa UWr., autorka książek i artykułów dotyczących zagadnień estetycznych, genderowych, sztuki współczesnej i kultury kulinarnej. Była stypendystką John F. Kennedy Institute w Berlinie oraz The Wittgenstein Archives at the University of Bergen (WAB). Wyniki swoich badań prezentowała m.in. w Stanach Zjednoczonych, Francji, Włoszech, Finlandii, Azerbejdżanie i Emiratach Arabskich. Opublikowała Doświadczenie sztuki, sztuka życia. Wymiary estetyki pragmatycznej (2008), Pozycja smaku. Jedzenie w granicach sztuki (2018); współredagowała: Między estetyzacją a emancypacją. Praktyki artystyczne w przestrzeni publicznej (2010), Between Literature and Somaesthetics: On Richard Shusterman’s Pragmatism (2012), a także Discussing Modernity. A Dialogue with Martin Jay (2013).
Prof. dr hab. Anna Królikiewicz, urodzona w lutym 1970. Dyplom na Wydziale Malarstwa ASP Gdańsk w 1993 roku, tytuł naukowy profesora nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej- 2018, doktorat w roku 2000 r., po uzyskaniu w 2010 roku tytułu doktora habilitowanego prowadzi Czwartą Pracownię Rysunku. Od października 2017 na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Akademii. W latach 2001-2003 uczyła w kilku pracowniach na wydziałach Sztuki i Projektowania Graficznego Bilkent University w Ankarze, od 2013 wykłada przedmiot Kształt Smaku w School of Form w Poznaniu. Oddana monumentalnemu rysunkowi i instalacji, zdarza się, że pisze (stała kolumna w magazynie USTA poświęcona związkom sztuk pięknych i pokarmu). Autorka wielu wystaw indywidualnych, brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą, swoje prace pokazywała m. in. w Nowym Yorku, Istambule, Ankarze, Kilonii, Brukseli, międzynarodowych festiwalach sztuki współczesnej, opuszczonym sklepie mięsnym w Sopocie, refektarzu zakonu kartuzów, oliwskim lesie, pustym mieszkaniu na krakowskim Salwatorze. Obecnie pracuje nad scenografią do dramatu według powieści “La Reine Margot” A. Dumasa- „Noc św. Bartłomieja” w reżyserii Eweliny Marciniak w Theater Freiburg w Niemczech. Laureatka nagród za osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne.
Dr hab. Paweł Leszkowicz – wykładowca akademicki na UAM i niezależny kurator specjalizujący się w obszarze sztuki i kultury współczesnej, wystawiennictwa i studiów LGBT. Zorganizował wystawy Miłość i demokracja (2006), Vogue (2009), Ars Homo Erotica (2010), Love is Love. Sztuka jako aktywizm LGBTQ od Wielkiej Brytanii do Białorusi (2011), Civil Partnerships. Feminist and Queer Art and Activism in the UK (2012), Wojna i pokój (2015). Autor książek: Helen Chadwick. Ikonografia podmiotowości (2001), Miłość i Demokracja. Refleksja o kwestii homoseksualnej w Polsce (2005), Art Pride. Sztuka gejowska z Polski (2010), Nagi mężczyzna. Akt męski w sztuce polskiej po 1945 roku (2012).