Aktualności

Nowy skład Zarządu łódzkiego oddziału PTK

13 marca odbyło się zebranie łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

Wybrano nowy Zarząd w składzie: dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska (przewodnicząca), dr Blanka Brzozowska (zastępczyni), prof. dr hab. Karolina Prykowska-Michalak (sekretarz), dr Dagmara Rode (skarbniczka); oraz ustalono skład komisji rewizyjnej: prof. dr hab. Danuta Szajnert, dr Elżbieta Kołdrzak, Irena Lewkowicz, prof. dr hab. Małgorzata Leyko.

 

Wykład Małgorzaty Radkiewicz w ramach “Współczesnych badań kulturoznawczych” w IK UAM

Instytut Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu zaprasza na seminarium w ramach cyklu “współczesne badania kulturoznawcze”.

Dr hab. prof. UJ Małgorzata Radkiewicz wygłosi wykład pt. Wizualne „ciało archiwum”.

Spotkanie odbędzie się o godz. 11.30, w poniedziałek, 20 marca 2017 r. w sali I, bud. AB w siedzibie Instytutu na Ogrodach (ul Szamarzewskiego 89, Poznań).

Opis wykładu:

Tytuł wykładu nawiązuje do tekstu Alana Sekuli Ciało i archiwum, w którym omówił on genezę fotograficznej dokumentacji w kryminalistyce oraz sposoby prezentacji „przeciętnego człowieka”. Fotografowane czy filmowane ciało jest więc przedmiotem reprezentacji i klasyfikacji. Jednak można pojęcie „ciała” potraktować jako metaforę dla wizualnego archiwum, którego cielesność każe zwrócić uwagę na materialność zbioru obrazów i związane z nim procesy: rozwoju, wzrostu, starzenia się. Ponadto z ciałem, traktowanym antropologicznie, wiążą się również kwestie pamięci, emocji, doświadczeń, ale także relacji – międzyludzkich i kontekstualnych. Aby więc zbadać tak rozumianą „cielesność” zbiorów wizualnych obrazów, należy sięgnąć po narzędzia związane z analizą filmu albo/ i fotografii. Ciekawą propozycją metodologiczną jest podział zaproponowany przez Johna Bergera, który wyszczególnił fotografie należące do sfery publicznej oraz przypisane do prywatnego doświadczenia. Zależnie od obszaru, na którym funkcjonuje obraz, zmienia się jego znaczenie oraz związane z nim działania. Rodzi się pytanie o interakcje między tymi obszarami, o możliwości ich nakładania i transgresji. Wszystkie zasygnalizowane wątki zostaną podczas wykładu omówione na przykładach obrazów fotograficznych i filmowych.

poster

Wykład Prof. Li Bennich-Björkman (Uniwersytet w Uppsali) we Wrocławiu

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, Oddział Wrocław i Uniwersytet SWPS zapraszają na wykład z cyklu Cultura Culturans.

Prof. Li Bennich-Björkman (Uniwersytet w Uppsali)

Existential Resistance and the Transition to Pluralism in Soviet West

Wykład odbędzie się 8 marca 2017 (środa) o godz. 18.30.

adres: ul. Szewska 36, sala 208

wstęp wolny

Celem radzieckiego totalitaryzmu i post-totalitaryzmu było podporządkowanie umysłów i duszy ludności. Inaczej niż w państwach autorytarnych takich jak Hiszpania do 1975 i duża część krajów Ameryki Łacińskiej, doświadczenie radzieckie to doświadczenie totalnej kontroli nie tylko politycznej. Formy oporu, które są najbardziej interesujące, mają dlatego charakter egzystencjalny. Muzyka rockowa, poezja, kluby filmowe, alternatywna architektura oraz historia narodowa stawały się miejscami miękkiego oporu, który pomagał zachować godność i indywidualność. W wykładzie prof. Li Bennich-Björkman mówić będzie o miękkim oporze na zachodzie Związku Radzieckiego: w Zachodniej Ukrainie, Estonii, Litwie i Łotwie.

Spotkanie poprowadzi prof. Leszek Koczanowicz.

Wykładowi towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna w języku polskim.

 

Przed III Zjazdem PTK – do przewodniczących oddziałów terenowych

Szanowni Państwo,

Z uwagi na zbliżający się III Zjazd PTK przypominamy przewodniczącym oddziałów terenowych, że do 30 maja 2017 powinny zostać przekazane Zarządowi Głównemu następujące informacje:

  • sprawozdanie z działalności oddziału,
  • informacja o stanie oddziałów,
  • informacje o zebraniu sprawozdawczo-wyborczym oraz nazwiska delegatów na Walny Zjazd PTK (1 delegat na 10 członków).

Prosimy również o opłaceniu składek członkowskich za rok bieżący, oraz o uregulowanie zaległości (informacje o stanie konta na stronie PTK)

z serdecznymi pozdrowieniami,

sekretarz PTK

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego w sprawie finansowania Programu „Bardzo Młoda Kultura”

Zarząd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego wyraża poparcie dla apelu Forum Kraków oraz innych instytucji i organizacji o utrzymanie na dotychczasowym poziomie finansowania programu „Bardzo Młoda Kultura”, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.
„Bardzo młoda Kultura” to pierwszy po 1989 roku program systemowego wsparcia edukacji kulturowej oraz współpracy instytucji kultury i instytucji oświatowych w tym zakresie. Obejmuje on szereg działań, przyczyniających się do podnoszenia kompetencji kulturowych dzieci i młodzieży, ale także rozwijających kompetencje animatorów kultury, twórców i nauczycieli. W ramach programu prowadzone są działania szkoleniowe, badawcze, publikacyjne, a dzięki redystrybucji środków finansowych możliwa jest realizacja nowatorskich przedsięwzięć edukacyjnych, opartych na współpracy animatorów kultury, artystów i nauczycieli.
Program realizowany jest przez lokalnych operatorów w szesnastu województwach w Polsce, a jego głównym celem jest wspieranie dobrych projektów edukacyjnych w określonym kontekście lokalnym, często poza dużymi ośrodkami miejskimi i centrami kulturalnymi. W ten sposób program zmierza do wsparcia mniejszych środowisk i instytucji, zaangażowanych w działalność edukacyjno-kulturową. W ciągu pierwszego tylko roku realizacji „BMK” przy udziale 600 instytucji z całego kraju zrealizowano 300 cykli szkoleniowych (udział wzięło w nich 2000 nauczycieli, animatorów oraz edukatorów). Sfinansowano prawie 200 projektów edukacyjnych, w których wzięło udział prawie 9000 uczestników, przede wszystkim dzieci i młodzieży.
Jako kulturoznawcy bardzo dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest podnoszenie kompetencji kulturowych wśród dzieci i młodzieży. Wiemy też, że kwestia ta w Polsce nieczęsto była przedmiotem systemowego, zakrojonego na szeroką skalę, wsparcia. Obawiamy się, że zmniejszenie funduszy na ten, bardzo ważny program, który ową systemową lukę miał wypełniać, uniemożliwi realizację jego bardzo istotnych celów.
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego

“Kresy południowo-wschodnie…” w Drohobyczu – czerwiec-lipiec 2017

Katedra Teorii Kultury i Sztuki w Instytucie Kulturoznawstwa KUL zaprasza na międzynarodową konferencję “Kresy południowo-wschodnie – polska kultura współcześnie odkrywana”.

Termin konferencji: 30 czerwca – 7 lipca 2017

Główne obrady przewidziane są 3 i 4 lipca w Drohobyczu
Nadsyłanie zgłoszeń do 30 kwietnia 2017 na adres rzajac@kul.pl.
Organizatorzy piszą: “Celem konferencji jest ukazanie jak na byłych ziemiach polskich określanych jako Galicja Wschodnia istnieje pamięć o duchowym i materialnym dziedzictwie polskiej kultury. Do udziału zapraszamy specjalistów z różnych dziedzin w tym zwłaszcza kulturoznawców, literaturoznawców, historyków, historyków sztuki, filmoznawców, politologów, socjologów, religioznawców… “
Wszelkie informacje w załączniku
oraz pod linkiem www.kul.pl/kresy
ORGANIZATORZY:
Katedra Teorii Kultury i Sztuki w Instytucie Kulturoznawstwa
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Polonistyczne Centrum
Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu wraz ze Stowarzyszeniem
Inicjatyw Naukowych i Stowarzyszeniem Wspólnota Polska

Wykład prof. Anny Zeidler-Janiszewskiej we Wrocławiu

Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego i Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze

zapraszają na wykład prof. Anny Zeidler-Janiszewskiej zatytułowany „Autonomia i zaangażowanie sztuki”.

Wykład odbędzie się 20 stycznia 2017, o godz. 11.00, na ul. Kuźniczej 49, w sali 209.

NIMFA POST/POST/MODERNA w cyklu “Cultura Lectionis” we Wrocławiu

Oddział wrocławski Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego zaprasza na spotkanie z cyklu „Cultura Lectionis – spotkania wokół książek”.

Tym razem rozmawiać będziemy z dr Karoliną Charewicz-Jakubowską, autorką książki NIMFA POST/POST/MODERNA. DZIAŁANIA OBRAZÓW (NCK, Warszawa 2016).
Spotkanie poprowadzi prof. Anna Zeidler-Janiszewska.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 19.01. 2017 o godz. 18.00 w  Księgarni Tajne Komplety we Wrocławiu.

opis publikacji:

NIMFA POST/POST/MODERNA. DZIAŁANIA OBRAZÓW (NCK, Warszawa, 2016)

Rozprawa jest próbą rozwinięcia dziedziny kulturoznawstwa stosowanego. Autorka zajmuje się w niej obrazem i jego umocowaniem jako fenomenu kulturowego, w szczególności w wymiarze praktycznym. Podstawą do rozwijania swojej koncepcji uczyniła teorię interpretacji obrazów Aby’ego Warburga i skonfrontowała ją ze współczesnymi propozycjami, w tym mało znanymi w Polsce propozycjami Bildwissenschaft(en), wzmocnionymi o założenia performatyki oraz o własne badania, przeprowadzone z udziałem artystów, performerów i edukatorów sztuki. Praca otrzymała w 2014 roku II nagrodę w Konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze, organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury.