Aktualności

Association for Cultural Studies w obronie niezależności polskiego kulturoznawstwa

Otrzymujemy kolejne głosy wsparcia. Tym razem do ministra Jarosława Gowina napisał dr Stephen Ching-kiu Chan, przewodniczący Association for Cultural Studies. W swoim liście stwierdził on m.in., że likwidacja odrębności polskiego kulturoznawstwa może poważnie zaszkodzić nie tylko samej dyscyplinie, jej badaczom i studentom, ale również międzynarodowej społeczności Nauk o Kulturze.

Cały list zamieszczamy poniżej.

Dziękujemy za wsparcie.

 

Polish Cultural Studies-page-001 Polish Cultural Studies-page-002 Polish Cultural Studies-page-003

Rada Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW popiera nasz apel

Kolejne jednostki naukowe popierają tezy zawarte w liście Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego do Pana Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącym redukcji liczby dyscyplin naukowych.

W uchwale Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu im. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znalazła się propozycja wprowadzenia nauk o kulturze jako piątej dyscypliny w dziedzinie nauk humanistycznych.

Bardzo dziękujemy!

 

UKSW

Solidarność instytucji kultury z kulturoznawcami

Coraz więcej instytucji wyraża solidarność z kulturoznawcami. Podkreślają konieczność utrzymania niezależności naszej dyscypliny.

Poniżej list solidarności instytucji kultury z kulturoznawcami do min. Jarosława Gowina.

Dziękujemy!

 

Szanowny Pan
Jarosław Gowin
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Szanowny Panie Ministrze,

Zarówno publiczne instytucje kultury w Polsce, jak i działające w naszym kraju organizacje pozarządowe o celach kulturalnych wielokrotnie i regularnie korzystają z wiedzy i umiejętności kulturoznawców. Nie tylko absolwenci studiów kulturoznawczych są cenionymi pracownikami i wolontariuszami takich instytucji, ale też pracownicy naukowo-dydaktyczni kulturoznawstwa służą nam jako wykładowcy, edukatorzy, eksperci, członkowie rad programowych. Korzystamy z ich pomocy na równi z pomocą przedstawicieli innych dyscyplin humanistycznych ze względu na unikalne kompetencje kulturoznawców. W naszym najgłębszym przekonaniu charakter tych kompetencji wiąże się najściślej z kształtem osobnej dyscypliny naukowej, jaką jest polskie kulturoznawstwo. Likwidacja dyscypliny oznaczałaby, z naszego punktu widzenia, zniknięcie niepowtarzalnej formy wiedzy, której nie mogą zastąpić inne dyscypliny naukowe. Jeśli do celów nauki i uniwersytetu należy służba społeczeństwu, to utrzymanie kulturoznawstwa jako dyscypliny humanistycznej – dyscypliny o długich w Polsce tradycjach, tak silnie związanej z życiem kulturalnym Polski i dostarczającej oryginalnej o nim wiedzy – byłoby krokiem ku realizacji tych ideałów. Przyznajemy, że usunięcie kulturoznawstwa z rejestru dyscyplin naukowych byłoby dla nas decyzją niezrozumiałą. Wiemy, że do Pana Ministra skierowany został apel Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego o utrzymanie w projektowanej Ustawie o Szkolnictwie Wyższym kulturoznawstwa w rejestrze dyscyplin naukowych. Jako przedstawiciele instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych w pełni solidaryzujemy się z tym apelem.

Jarosław Suchan, dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi
Maciej Trzebeński, dyrektor Fabryki Sztuki w Łodzi
Joanna Szmajda, zastępca dyrektora, Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie
Tomasz Rodowicz, Teatr Chorea
Anna Hryniewiecka, dyrektor Centrum Kultury Zamek, Poznań
Joanna Orlik, dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury, Kraków
Anna Michalak Pawłowska, dyrektor Ośrodka Działań Artystycznych Dorożkarnia,
Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy d.s. Edukacji Kulturalnej
Michał Merczyński, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta, Poznań
Adam Ziajski, Teatr Strefa Ciszy – Scena Robocza, Poznań
Wojciech Kozłowski, dyrektor Galerii BWA w Zielonej Górze
Aleksandra Szymańska, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk
Przemysław Prasnowski i zespół Fundacji „Barak kultury”, Poznań
Zespół Fundacji Meakultura, Poznań
Zespół Centrum Sztuki Dziecka, Poznań
Agnieszka Wojciechowska – Sej, Dział Edukacji Muzeum Sztuki w Łodzi, koordynator
programu „Koalicje kultury” („Bardzo Młoda Kultura”)
Maja Pawlikowska, Dział Edukacji Muzeum Sztuki w Łodzi, koordynator programu
„Awangarda bez granic” („Kultura dostępna”), Łódź
Joanna Kubicka, Julia Biczysko, Piotr Kubkowski, Weronika Parafianowicz-Vertun,
Stowarzyszenie Katedra Kultury, Warszawa
Robert Piaskowski, zastępca dyrektora ds. programowych, Krakowskie Biuro
Festiwalowe, Kraków
Bartek Lis, kurator projektów społecznych, Muzeum Sztuki Współczesnej, Wrocław
Robert Urbański, kierownik Literacki Teatru Modrzejewskiej w Legnicy
Sławomir Wieczorek, Instytut Muzykologii UWr
Zarząd Stowarzyszenia Polskie Gry Wideo
Redakcja kwartalnika “Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, Zbigniew Benedyktowicz,
Danuta Benedyktowicz, Justyna Chmielewska, Tomasz Szerszeń
Piotr Krajewski, dyrektor artystyczny Centrum Sztuki WRO, Wrocław
Joanna Gul, teoretyk muzyki, kustosz w Bibliotece Kulturoznawstwa i Muzykologii
Uniwersytetu Wrocławskiego
Justyna Teodorczyk, Zastępca Dyrektora Legnickiego Centrum Kultury
Małgorzata Dancewicz-Pawlik, artystka, Wiceprezes Stowarzyszenia Netcetera,
instruktor ds. filmu w Legnickim Centrum Kultury i kurator Legnickiej Akademii
Filmowej – Warsztatów Filmu Animowanego
Anna Rudnicka, Dyrektor Świdnickiego Ośrodka Kultury, Świdnica
Bogna Świątkowska, Fundacja Bęc Zmiana!, Warszawa
Waldemar Tatarczuk, dyrektor Galerii Labirynt, Lublin
Zespół Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji kultury, Poznań
Joanna Podolska, dyrektor Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Łódź
Katarzyna Kułakowska, dyrektorka Federacji Mazowia, Warszawa
List ten poparli również:
Magdalena Matysek-Imielińska, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu
Wrocławskiego
Marcin Bogusławski, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Magdalena Zamorska, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego,
Laboratorium Humanistyki Współczesnej
Bożena Muszkalska, Instytut Muzykologii, UAM, Poznań
Sławomir Wieczorek, Instytut Muzykologii UWr
Michał Kasprzak, doktorant Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego
Krzysztof Pawlik
Agata Janikowska, doktorantka Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego
Monika Krzykała
Henryk Koczan
Wioletta Wejman, Lublin
Dorota Wolska, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Katarzyna Wiącek, historyczka sztuki, doktorantka Nauk o Kulturze Uniwersytetu
Wrocławskiego

List-solidarnosciowy_PTK 2 — kopia-1 List-solidarnosciowy_PTK 2 — kopia-2 List-solidarnosciowy_PTK 2 — kopia-3 List-solidarnosciowy_PTK 2 — kopia-4

 

Konkurs na kolejne numery “Kultury Współczesnej” ogłoszony

Zapraszamy do nadsyłania propozycji koncepcji części tematycznych kwartalnika „Kultura Współczesna”. Trzy numery zostaną opublikowane w roku 2018, jeden rozpocznie rok 2019.

Na koncepcje redakcja czeka do 16 listopada 2017 r. (kwartalnik@nck.pl).

Informacje i instrukcja przygotowania zgłoszenia dostępne pod adresem: http://kulturawspolczesna.pl/aktualnosc/2017/konkurs-na-numery-kultury-wspolczesnej-2-32018-i-12019-0

List ustępującej Prezes PTK, prof. dr hab. Ewy Kosowskiej i nowo wybranego Prezesa PTK, dr. hab. Tomasza Majewskiego do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosława Gowina

Szanowny Pan

Jarosław Gowin

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Warszawa

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

Delegaci zgromadzeni na III Walnym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego z zaniepokojeniem przyjęli wiadomość o planowanej redukcji dyscyplin humanistycznych związanej z przystosowaniem systemu organizacji polskiej nauki do podziału funkcjonującego w ramach OECD. Proponowany podział pogłębia marginalizację dyscyplin humanistycznych, których w tej klasyfikacji jest dziesięciokrotnie mniej niż w naukach przyrodniczych. Na liście brakuje m.in. kulturoznawstwa, którego pozycja naukowa, wypracowywana oficjalnie od początku lat 70., została niedawno zwieńczona przyznaniem statusu dyscypliny naukowej.

Idea naszej dyscypliny wywodzi się z polskiej tradycji myśli Brzozowskiego, Znanieckiego i Ossowskich – oryginalnej zarówno na tle tradycji niemieckich Kulturwissenschaft, jak i anglosaskich cultural studies. Kulturoznawstwo odpowiada na potrzebę istnienia ogólnej nauki o kulturze, której kompetencje łączą analizę aksjologiczno-normatywnego charakteru uniwersaliów kultury z wrażliwością na dynamikę zmiany kulturowej, uwzględniającej współczesne uwarunkowania technologiczno-medialne. Nasza dyscyplina wnosi znaczący wkład w rozwój metodologii badań humanistycznych, pokazując swoistość kultury jako przedmiotu badań i wynikającą stąd konieczność rozwijania odrębnych metod analitycznych. Nowatorstwo wypracowanych w Polsce w tym zakresie propozycji metodologicznych widoczne jest także na tle rozwoju humanistyki światowej drugiej połowy XX wieku.

 

W wymiarze badawczym kulturoznawcy byli w ostatnich dekadach środowiskiem, które jako pierwsze zaangażowało się w badania obszaru pamięci kulturowej, społecznej funkcji muzeów oraz związanych z nimi praktyk wystawienniczych i kuratorskich. Podejmowaliśmy pionierskie badania nad kulturą cyfrową oraz kulturą wizualną. Zajmowaliśmy się kulturami regionalnymi i lokalnymi w relacji do kultury narodowej, a także praktykami kulturowymi dzisiejszego miasta. Z wyników tych badań korzysta obecnie wiele instytucji.

Rysująca się możliwość likwidacji naszej dyscypliny wydaje się niezrozumiała i szkodliwa, zwłaszcza w sytuacji zmian znaczących dla rozwoju kraju. Kultura jako odrębny przedmiot badań należy do najważniejszych, a jednocześnie najsłabiej rozpoznanych uwarunkowań ludzkiej kondycji. Świadomi współczesnych wyzwań kulturoznawcy już dziś próbują pełnić rolę tłumaczy i pośredników w komunikacji wewnątrz- oraz międzykulturowej. Uszanowanie autonomii dyscypliny, a przede wszystkim zrozumienie znaczenia naszych poszukiwań badawczych oraz programów edukacyjnych może – w dłuższej perspektywie – okazać się ważne także dla interesów państwa.

Z wymienionych wyżej powodów uprzejmie prosimy o uwzględnienie opinii naszego środowiska w dalszych pracach nad ustawą o szkolnictwie wyższym i ustawach pokrewnych dotyczących organizacji nauki. Apelujemy o utrzymanie kulturoznawstwa jako humanistycznej dyscypliny naukowej.

 

Przekazujemy wyrazy szacunku

 

w imieniu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego

 

Prof. dr hab. Ewa Kosowska

Ustępujący Prezes PTK

 

 

Dr hab. Tomasz Majewski

Nowo wybrany Prezes PTK

 

PTK_list-page-001 PTK_list-page-002