— III Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego (2017)

KULTURY W RUCHU. MIGRACJE, TRANSFERY, EPISTEMOLOGIE

21 – 23 września 2017

Poznań

 

Zapraszamy na stronę Zjazdu

3zjazdptk.pl

 

W obecnej edycji przedmiotem obrad Zjazdu będzie status nauk o kulturze w kontekście zjawisk współczesnego nomadyzmu i mobilności kulturowej. Nauki o kulturze znajdują się dziś w podwójnie paradoksalnym położeniu. Zarówno obszar pola przedmiotowego badań kulturowych, jak i granice poszczególnych kultur stanowią przestrzenie w równym stopniu zdestabilizowane, formujące się na nowo, nieokrzepłe, ruchliwe. W ostatnim czasie wygnanie, migracja, diaspora, uchodźstwo straciły charakter zmetaforyzowanych kategorii rodem ze słownika progresywnej teorii. Stały się na powrót określeniami bliskimi doświadczeniu kulturowemu, wyrażającemu się w języku potocznym, który przywołują. W formie surowej i nieprzepracowanej teoretycznie wracają – dogłębnie, jak się wydawało, przedyskutowane problemy granic etnosów, lęku przed obcym, reguł inkluzji/ekskluzji wspólnotowej, wyobrażeń krzywdy, dominacji, szoku kulturowego, a także technologicznej, ekonomicznej, kulturowej dyfuzji i/lub „strukturalnej przemocy”.

Myślenie kultur w ruchu – szlaków migracji, miejsc kontaktu, transferów kompetencji, technik i pojęć, wymaga zasadniczych przewartościowań w procesie wytwarzania i upowszechniania wiedzy kulturoznawczej, ale jest też szansą na ponowne przedefiniowanie jej własnych tradycji i pojęć. Proponujemy refleksję nad takimi kwestiami jak:

  1. Kulturowe a/i kulturoznawcze sposoby definiowania terytorium, władzy i praw
  2. Kultury w ruchu a ruchy kulturowe
  3. Kulturowe wymiary uchodźstwa – obrazy medialne, dyskursy publiczne i stanowiska badawcze
  4. Ruchy nacjonalistyczne a re-tradycjonalizacja narodu jako wspólnoty wyobrażonej
  5. Refleksja teoretyczno-kulturowa w sytuacji wyzwań migracyjnych, ekonomicznych i globalnych problemów ekologicznych
  6. Migracje pojęć, wyobrażeń, zasobów i ludzi
  7. Wpływ mediów na wspólnoty i tożsamości kulturowe
  8. De-nacjonalizacja teorii i de-terytorializacja sztuki
  9. Mechanizmy przekładu kulturowego, zmiany paradygmatycznej, instytucjonalnych rekonfiguracji praktyki i teorii.

 

Kwestie organizacyjne:

Przyjmowanie zgłoszeń przebiegać będzie w dwóch etapach.

Do 15 grudnia przyjmujemy zgłoszenia sesji panelowych. Zgłaszający proszeni są o przesłanie na adres 3.zjazd.ptk@gmail.com tytułu w formie hasła tematycznego i krótkiego opisu problemowego (do tysiąca znaków).

Rada Programowa III Zjazdu dokonuje ostatecznego wyboru tematów zaproponowanych paneli.

15 stycznia 2017 roku na stronie PTK oraz stronie III Zjazdu (3zjazdptk.pl) zostanie ogłoszona lista paneli i jednocześnie otwarta zostanie możliwość zgłaszania wystąpień (na zamieszczonym na stronie formularzu) do sesji panelowych.

31 marca upływa termin nadsyłania zgłoszeń.

O przyjęciu zgłoszenia zadecydują koordynatorzy do 28 kwietnia 2017 roku.

W pierwszych dniach maja zostanie ogłoszona lista uczestników.

 

Rada Programowa:

prof. dr hab. Ewa Kosowska – prezes PTK

prof. UwB dr hab. Alicja Kisielewska

dr hab. Iwona Kurz

prof. UJ dr hab. Tomasz Majewski

prof. UJ dr hab. Małgorzata Radkiewicz

prof. dr hab. Ewa Rewers

prof. UAM dr hab. Jacek Sójka

dr hab. Dorota Wolska

prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska

 

Komitet Organizacyjny Zjazdu:

sekretarz: dr hab. Joanna Ostrowska

dr Małgorzata Jankowska

dr Rafał Koschany

dr hab. prof. UAM Marianna Michałowska

dr Agata Skórzyńska

dr Tomasz Żaglewski

dr Jacek Zydorowicz

 

HARMONOGRAM:

25 października 2016 – ogłoszenie o konferencji – prośba o nadsyłanie propozycji sesji panelowych

15 grudnia – termin nadsyłania zgłoszeń tematów sesji panelowych od koordynatorów (na adres III Zjazdu 3.zjazd.ptk@gmail.com)

15 stycznia 2017 – ogłoszenie zatwierdzonych przez Radę Programową sesji na stronie PTK

31 marca – termin nadsyłania streszczeń wystąpień do poszczególnych sesji panelowych (na adresy koordynatorów paneli)

28 kwietnia – ogłoszenie o przyjęciu/odrzuceniu zgłoszenia na konferencję. Koordynatorzy paneli przesyłają spis wybranych wystąpień do Rady Programowej

początek czerwca – program konferencji

 

OPŁATA KONFERENCYJNA

Termin wpłaty i numer konta zostaną podane w styczniu 2017 roku

Wysokość opłaty: 350 PLN (dla członków i członkiń PTK, pod warunkiem opłacenia tegorocznej składki członkowskiej) i 400 PLN (dla pozostałych uczestników); 200 PLN dla doktorantów/ek i studentów/ek (członków i członkiń PTK, pod warunkiem opłacenia tegorocznej składki członkowskiej) i 250 PLN (dla pozostałych doktorantów i studentów)

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, kawę, herbatę i przekąski.

 

Wybrane wystąpienia opublikowane zostaną w formie monografii wieloautorskich oraz numerów wybranych czasopism.