Konferencje

Zaproszenie na konferencję: Kulturowe odpowiedzi na kryzysy miejskie (Poznań 18-19 października 2019)

kulturowe odpowiedzi
Zakład Kulturowych Studiów Miejskich Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

oraz Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

zapraszają do udziału w konferencji

KULTUROWE ODPOWIEDZI NA KRYZYSY MIEJSKIE

Poznań, 18-19 października 2019

 

Rada naukowa:

Prof. dr hab. Ewa Rewers, dr hab. prof. UWr Dorota Wolska, dr hab. prof. UWr Renata Tańczuk,
dr hab. Magdalena Matysek-Imielińska, dr hab. Agata Skórzyńska, dr hab. Małgorzata Nieszczerzewska,
dr Jadwiga Zimpel, dr Piotr Juskowiak, dr Piotr Jakub Fereński, dr Rafał Nahirny, mgr Joanna Pankau,
mgr Franciszek Chwałczyk, mgr Mateusz Nowacki

Zespół organizacyjny: Zakład Kulturowych Studiów Miejskich IK UAM Poznań

 

Kryzysy miejskie przejawiają się na dwa różne sposoby. Mogą mieć źródła w procesach intensyfikującej się
urbanizacji. Mogą mieć także pozamiejskie przyczyny, lecz to w miastach ogniskują się ich najpoważniejsze
skutki. Do najlepiej rozpoznanych w historii kryzysów (politycznych, ekonomicznych, demograficznych)
dochodzą dziś nowe: kryzys klimatyczny, kryzys migracyjny, kryzys legitymizacji w polityce miejskiej,
kryzysy identyfikacji i przynależności, kryzys wizji rozwoju, kryzys decyzyjności, partycypacji czy praw,
kryzys w relacjach miasto a państwo i struktury międzynarodowe, wreszcie kryzys kompetencji
niezbędnych do życia w miastach. Tradycyjne sytuacje kryzysowe zwykło się wyjaśniać w kategoriach
ekonomicznych, socjologicznych czy politologicznych, nie doceniając ich charakterystyk kulturowych.
Nie wszystkie kryzysy oraz ich źródła zostały jeszcze rozpoznane z perspektywy kulturowej. Po pierwsze –
to właśnie kultura może być jednym ze źródeł, jak w wypadku miękkich modeli rozwoju miejskiego czy
niewydolnych ekonomii symbolicznych, które zamiast remedium, okazują się zasłoną dymną
rzeczywistych problemów. Po drugie jednak – to przede wszystkim w kulturze artykułują się dziś
odpowiedzi na doświadczenie kryzysu. Często także to ona jest głównym źródłem rozwiązań. Kultura
występuje zatem w różnych rolach, o które chcemy zapytać.

Powoduje to, że pilnej dyskusji wymagają również sposoby badania miasta. Tradycji badań nad miastami,
dyscyplin i subdyscyplin jest wiele. Ich przedstawiciele, skupieni na własnych standardach naukowości,
mało na ogół wiedzą o tym, co proponują sąsiedzi. Tzw. teoria miejska w XXI wieku staje się hybrydą
konstruowaną z wielu, niejednokrotnie wykluczających się lub zwalczających założeń do tego stopnia, że
orientacja w tym gąszczu wymaga coraz bardziej rozbudowanej wiedzy. Poruszamy się wśród różnych
ontologii i założeń ontycznych, poszukujemy niesprzecznych z nimi epistemologii obejmujących swoim
zasięgiem coraz bardziej złożone procesy, wydarzenia, projekty. Uspołecznienie wiedzy o dynamice
miejskości wyłania nowych uczestników dyskusji o kryzysach miejskich: aktywistów miejskich,
dziennikarzy, artystów, itd.

Uważamy zatem, że warto sformułować główne problemy i pokazać najbardziej obiecujące propozycje
rozwiązań obejmujących wszystkie poziomy miejskości: poczynając od nowych praktyk artystycznych,
architektonicznych, projektowych czy lokalnych praktyk mieszkańców miast, uwzględniając również nowe
epistemologie i pragmatyczne sojusze międzydyscyplinarne.
Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli wszystkich dyscyplin czyniących przedmiotem badań
miasta, procesy urbanizacji, tereny zurbanizowane, urbanocen, podmioty miejskie, itp. Proponujemy
przyjęcie perspektywy kulturowej, przekraczającej podziały, o których wyżej mowa. Po pierwsze dlatego,
że w porównaniu z perspektywą ekonomiczną, geograficzną, społeczną wydaje się ona nadal zbyt słabo
rozwinięta. Po drugie dlatego, że kryzysy miejskie, z którymi mamy do czynienia w XXI wieku, trudno
rozwiązywać abstrahując od przekazów i zmian kulturowych.

Pytania i obszary tematyczne, które dołączamy do zaproszenia, pokazują również jak dalece zmieniły się
w ostatnich latach studia kulturowe, nie zacierając jednocześnie swego emancypacyjno-progresywnego
charakteru. Sformułowane przez nas pytania dotyczą zarówno źródeł kryzysów miejskich, jak i strategii
antykryzysowych. Oba te wymiary chcemy poddać pod dyskusję:

 1. Miękkie modele zmiany miejskiej – źródła kryzysów czy ich rozwiązania?
 2. Czy miejskie ekonomie symboliczne wyczerpują się?
 3. Czy istnieje potrzeba kulturalizacji prawa do miasta?
 4. Jakie miejskie kompetencje są dziś potrzebne?
 5. Dla kogo jest miejsce w przestrzeni miejskiej: metropolitalni „inni” (klasa, etniczność, wiek,
  płeć), ruchliwe podmioty, nowe lokalności?
 6. Jak miasta odpowiadają na kryzys klimatyczny?
 7. Procesy miejskie a światowy ekosystem (antropocen, kapitałocen, urbanocen…)?
 8. Jak na fragmentację miast odpowiadają architektura uzdrawiająca i design holistyczny?
 9. Dokąd zmierza miejski techno-rozwój?
 10. Czy artystyczne strategie antykryzysowe są skuteczne?
 11. Teorie miejskie – kryzys czy nadprodukcja?
 12. Jaki jest potencjał a jakie słabości nowych ontologii w badaniach miejskich?

 

Przewidujemy 20-minutowe wystąpienia. Zgłoszenia wraz z tytułem, afiliacją oraz abstraktem (do 1000 znaków) prosimy
przesyłać do 1 września 2019 na adres kryzysy.miejskie@gmail.com

 

Termin akceptacji abstraktów: 10 września 2019.
Przewidujemy 20-minutowe wystąpienia. Zgłoszenia wraz z tytułem, afiliacją oraz abstraktem (do 1000 znaków) prosimy
przesyłać do 1 września 2019 na adres kryzysy.miejskie@gmail.com
– dla pracowników naukowych: 300 zł
– dla doktorantów i niezależnych badaczy: 150 zł
Termin wpłaty: 30 września 2019 (na podany w późniejszym terminie numer konta).
Opłata obejmuje materiały konferencyjne oraz catering podczas konferencji. Nie obejmuje kosztów podróży oraz noclegów.
Zainteresowanym oferujemy jednakże informację na temat bazy hotelowej w Poznaniu. Przewidujemy również publikację
wybranych tekstów pokonferencyjnych.
Opłata konferencyjna wynosi:
Miejsce konferencji: Instytut Kulturoznawstwa UAM (Kampus Ogrody), ul. Szamarzewskiego 89, 60-658 Poznań

DO POBRANIA
Karta zgłoszeniowa
Call for papers (pdf)

“Kresy południowo-wschodnie…” w Drohobyczu – czerwiec-lipiec 2017

Katedra Teorii Kultury i Sztuki w Instytucie Kulturoznawstwa KUL zaprasza na międzynarodową konferencję “Kresy południowo-wschodnie – polska kultura współcześnie odkrywana”.

Termin konferencji: 30 czerwca – 7 lipca 2017

Główne obrady przewidziane są 3 i 4 lipca w Drohobyczu
Nadsyłanie zgłoszeń do 30 kwietnia 2017 na adres rzajac@kul.pl.
Organizatorzy piszą: “Celem konferencji jest ukazanie jak na byłych ziemiach polskich określanych jako Galicja Wschodnia istnieje pamięć o duchowym i materialnym dziedzictwie polskiej kultury. Do udziału zapraszamy specjalistów z różnych dziedzin w tym zwłaszcza kulturoznawców, literaturoznawców, historyków, historyków sztuki, filmoznawców, politologów, socjologów, religioznawców… “
Wszelkie informacje w załączniku
oraz pod linkiem www.kul.pl/kresy
ORGANIZATORZY:
Katedra Teorii Kultury i Sztuki w Instytucie Kulturoznawstwa
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Polonistyczne Centrum
Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu wraz ze Stowarzyszeniem
Inicjatyw Naukowych i Stowarzyszeniem Wspólnota Polska

Konferencja “Muzyka i moralność”

Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Estetyki i Filozofii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Laboratorium Myśli Muzycznej zapraszają na seminarium filozoficzne MUZYKA i MORALNOŚĆ, pod patronatem prof. dr hab. Bronisława Marciniaka, JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Seminarium realizowane jest w ramach ogólnopolskiego projektu „Filozofia muzyki”. Poznań, 10-11 grudnia 2014 roku.

Program:

 

10 grudnia (środa), 11.00-11.30

Otwarcie seminarium

Dr hab. Maciej Jabłoński – Powitanie gości, kilka słów o projekcie „Filozofia muzyki” oraz o seminarium i wykładach prof. Petera Kivy

*

Prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM

Prof. dr hab. Kazimierz Ilski – Dziekan Wydziału Historycznego UAM

Prof. dr hab. Jacek Sójka – Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa UAM

Prof. dr hab. Iwona Lorenc – Kierownik Zakładu Estetyki Instytutu Filozofii UW

Prof. UG dr hab. Piotr Przybysz – Kierownik Zakładu Estetyki i Filozofii Sztuki UG

 

11.30-12.00

Anna Koszewska (Poznań): Muzyka i etyka. Przegląd wybranych publikacji i stanowisk

12.00-12.30

Małgorzata A. Szyszkowska (Warszawa): Muzyka i moralność. O mitach, pragnieniach i fałszywych twierdzeniach w estetyce muzycznej

12.30-13.00 przerwa kawowa

13.00-13.30

Janusz Jusiak (Lublin): Muzyczne symbole porządku moralnego

13.30-14.00

Krzysztof Moraczewski (Poznań): Interpretowanie muzyki jako czynu moralnego

 

14.00-15.30 przerwa obiadowa

 

15.30-16.00

Bożena Muszkalska (Wrocław-Poznań): Umoralniające działanie muzyki w koncepcjach społeczeństw tradycyjnych

16.00-16.30

Krzysztof Guczalski (Kraków): Etyka a muzyka – co wynika z filozofii Platona?

16.30 – 17.00 przerwa kawowa

17.00-17.30

Jagna Dankowska (Warszawa): O powszechnych i koniecznych aspektach prawa moralnego i piękna muzycznego w filozofii Kanta

17.30-18.00

Anna Chęćka – Gotkowicz (Gdańsk): Dyskursywna niemoc Petera Kivy’ego: problem moralnego uwikłania muzyki

DYSKUSJA

 

11 grudnia (czwartek)

10.00-12.00 Panel dyskusyjny

Moderatorzy: Jan Czarnecki (Warszawa-Padwa), Maciej Jabłoński (Poznań)

 

Zagajenie: Maciej Jabłoński, Muzyka i moralność: siedem grzechów głównych

 

Wystąpienia: Marcin Trzęsiok (Katowice), Niemoralność muzyki; Jan Czarnecki, Czy karać za Händla? Filozoficzne aspekty sporu muzykologów o mniemany antysemityzm Mesjasza; Małgorzata Gamrat (Warszawa), Z biblioteki kompozytora: Marie Gjertz, La musique au point de vue morale et religieux (1859); Ewa Schreiber (Poznań); Paweł Siechowicz (Warszawa), Music and Morale – głos wielebnego Hugh Hawaisa z wiktoriańskiej Anglii; Karolina Kolinek (Warszawa), Autentyczność a moralność. Dylematy moralne wykonawcy wobec intencji kompozytora; Aleksandra Wojda (Kraków), Erigone w Eufonii: moralności i subwersja w twórczości Hectora Berlioza; Karolina Kizińska (Poznań), Daria Rzeczkowska (Poznań), Edyta Orman (Warszawa), Świat czynu a świat myśli. Przypadek życia i twórczości Hansa H. Gadamera

12.00-12.30 przerwa kawowa

12.30-13.30 Panel, część druga

 

13.30-14.00

Jacek Szerszenowicz (Łódź): Eksplozja niemoralności. Ekshibicjonizm w symfoniach Piotra Czajkowskiego

14.00-14.30

Małgorzata Grzywacz (Poznań): “Szczególnie obdarowani” – przyczynek do dziejów mecenatu nazistowskiego w dziejach muzyki niemieckiej. Uwagi biograficzne

14.30-15.00

Krzysztof Lipka (Warszawa): W stronę nowoczesnej kalokagatii

 

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

***

 
Organizatorzy:

Instytut Kulturoznawstwa UAM

Laboratorium Myśli Muzycznej

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze

 

Współorganizatorzy:

Katedra Muzykologii UAM

Koło Studentów Muzykologii

Koło Studentów Kulturoznawstwa

 

Opieka naukowa:

Dr hab. Maciej Jabłoński

Dr hab. Krzysztof Moraczewski

 

Miejsce obrad: Instytut Kulturoznawstwa , ul. Szamarzewskiego 89

10.12 – Sala I AB; 11.12 – Sala 307

Konferencja “Glamour”

Zakład Wiedzy o Kulturze Uniwersytetu w Białymstoku oraz Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze

zapraszają na międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukową pt.

Glamour magia czy mistyfikacja?

Dawny urok w nowym wymiarze.

Białystok, 4-5 listopada 2014 roku.

Termin składania abstraktów: 15. października.

Pełna informacja oraz formularz zgłoszeniowy poniżej (pliki do ściągnięcia).

Z materiałów informacyjnych:

Wyraz glamour w słownikach jest definiowany jako: blask, czar, magia, piękno, bycie pociągającym, przepych, splendor, świetność, urok, wspaniałość, prestiż. Użytkownicy współczesnej polszczyzny słowo glamour stosują jako synonim kogoś czarującego, atrakcyjnego fizycznie, ponętnego, seksownego, także jako odpowiednik urzekającej architektury i barokowego wystroju wnętrz oraz wykorzystują je w kontekście mody, luksusowych samochodów, a nawet czarujących gadżetów.

Glamour jako zjawisko kulturowe obejmuje różne sfery życia. „Działa” w sporcie, znajduje zastosowanie w technologii, turystyce, na rynku pracy czy giełdzie papierów wartościowych. Jest zjawiskiem wszechogarniającym, globalnym, niepowtarzalnym, wyjątkowym, oryginalnym. Nie mieści się w granicach wyznaczanych przez konkretne prądy w sztuce czy nauce. Zależnie od kontekstu historycznego, politycznego, społecznego, kulturowego przyjmuje różne formy. Przez co wymyka się jednolitej ocenie.

Jak każde zjawisko kulturowe, glamour był analizowany przez różne dyscypliny naukowe. Można tu przywołać mityczny glamour „garażowych przedsiębiorców” (symboliczny garaż w Palo Alto, gdzie powstała firma Hewlett-Packard), glamour architektury (sztandarowym przykładem są najsłynniejsze w świecie „schody donikąd” w Hotelu Fonteinebleau w Miami Beach autorstwa Morrisa Lapidusa), glamour przemysłu (industrialne fotografie Margaret Bourke-White „ucieleśniające” fantastyczną wizję socjalistycznej Utopii czy fotografie architektoniczne Juliusa Schulmana), glamour religii (tybetański glamour aspiracji, ambicji, umysłu, pobożności, pożądania, przeznaczenia, uroku oraz pewności siebie”) czy glamour polityki. Dlatego też naszym zamierzeniem jest analiza różnorodnych jego odsłon oraz wpływu na współczesną kulturę.

Do interdyscyplinarnych rozważań na temat istoty glamour zapraszamy kulturoznawców, religioznawców, językoznawców, filozofów, historyków, historyków sztuki, antropologów kultury, psychologów, socjologów, pedagogów, politologów, architektów oraz przedstawicieli innych nauk, których przedmiotem badań jest fenomen glamour.

Proponujemy, aby przedmiotem uwagi stały się następujące zagadnienia szczegółowe:

 1. Historia glamour – od Napoleona do Marleny Dietrich i Marilyn Monroe, od Beau Brummella do Gianniego Versace

 2. Glamour a system wartości

 3. Styl glamour w modzie, wzornictwie przemysłowym i architekturze

 4. Glamour w kontekście współczesnej kultury obrazu

 5. Glamour w kontekście nowych mediów

 6. Reklama i glamour

 7. Glamour a społeczeństwo masowe

 8. Językowy obraz pokolenia glamour

 9. Glamour a zjawisko mody językowej

 10. Nowe autorytety w stylu glamour

 11. Kreacje kobiet glamuros

 12. Narodowy socjalizm i komunizm – dwie odsłony glamour polityki

Dr hab. Alicja Kisielewska, prof. UwB, 

Dr Anetta Bogusława Strawińska

konferencja o glamour-zaproszenie

konferencja o glamour-zaproszenie konferencja o glamour_formularz