III Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego (2017)

KULTURY W RUCHU. MIGRACJE, TRANSFERY, EPISTEMOLOGIE

Poznań

 

Strona archiwalna Zjazdu

3zjazdptk.pl

 

III Zjazd PTK odbył się w dniach 21-23 września 2017 w Poznaniu.

Przedmiotem obrad Zjazdu był status nauk o kulturze w kontekście zjawisk współczesnego nomadyzmu i mobilności kulturowej. Nauki o kulturze znajdują się w podwójnie paradoksalnym położeniu. Zarówno obszar pola przedmiotowego badań kulturowych, jak i granice poszczególnych kultur stanowią przestrzenie w równym stopniu zdestabilizowane, formujące się na nowo, nieokrzepłe, ruchliwe. W ostatnim czasie wygnanie, migracja, diaspora, uchodźstwo straciły charakter zmetaforyzowanych kategorii rodem ze słownika progresywnej teorii. Stały się na powrót określeniami bliskimi doświadczeniu kulturowemu, wyrażającemu się w języku potocznym, który przywołują. W formie surowej i nieprzepracowanej teoretycznie wracają – dogłębnie, jak się wydawało, przedyskutowane problemy granic etnosów, lęku przed obcym, reguł inkluzji/ekskluzji wspólnotowej, wyobrażeń krzywdy, dominacji, szoku kulturowego, a także technologicznej, ekonomicznej, kulturowej dyfuzji i/lub „strukturalnej przemocy”.

Myślenie kultur w ruchu – szlaków migracji, miejsc kontaktu, transferów kompetencji, technik i pojęć, wymaga zasadniczych przewartościowań w procesie wytwarzania i upowszechniania wiedzy kulturoznawczej, ale jest też szansą na ponowne przedefiniowanie jej własnych tradycji i pojęć. Refleksja dotyczyła następujących zagadnień:

  1. Kulturowe a/i kulturoznawcze sposoby definiowania terytorium, władzy i praw
  2. Kultury w ruchu a ruchy kulturowe
  3. Kulturowe wymiary uchodźstwa – obrazy medialne, dyskursy publiczne i stanowiska badawcze
  4. Ruchy nacjonalistyczne a re-tradycjonalizacja narodu jako wspólnoty wyobrażonej
  5. Refleksja teoretyczno-kulturowa w sytuacji wyzwań migracyjnych, ekonomicznych i globalnych problemów ekologicznych
  6. Migracje pojęć, wyobrażeń, zasobów i ludzi
  7. Wpływ mediów na wspólnoty i tożsamości kulturowe
  8. De-nacjonalizacja teorii i de-terytorializacja sztuki
  9. Mechanizmy przekładu kulturowego, zmiany paradygmatycznej, instytucjonalnych rekonfiguracji praktyki i teorii.

 

Rada Programowa:

prof. dr hab. Ewa Kosowska – prezes PTK

prof. UwB dr hab. Alicja Kisielewska

dr hab. Iwona Kurz

prof. UJ dr hab. Tomasz Majewski

prof. UJ dr hab. Małgorzata Radkiewicz

prof. dr hab. Ewa Rewers

prof. UAM dr hab. Jacek Sójka

dr hab. Dorota Wolska

prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska

 

Komitet Organizacyjny Zjazdu:

sekretarz: dr hab. Joanna Ostrowska

dr Małgorzata Jankowska

dr Rafał Koschany

dr hab. prof. UAM Marianna Michałowska

dr Agata Skórzyńska

dr Tomasz Żaglewski

dr Jacek Zydorowicz